Historia

Korzenie Spółdzielni sięgają 1919 roku, kiedy to w miejscowości Rajsko z inicjatywy Księdza Mężnickiego, proboszcza tej parafii, powstało stowarzyszenie „Bratnia Pomoc”. W początkowym okresie zaopatrywało swoich członków w artykuły spożywcze i kolonialne, które sprowadzane były z Kalisza, Łodzi, a nawet z Warszawy. W wyniku stopniowego rozwoju poszerzono asortyment sprzedaży o węgiel, drewno opałowe, nawozy. Spółdzielnia ta funkcjonowała jeszcze w pierwszym roku II Wojny Światowej (ostatnie posiedzenie RN odbyło się w dniu 3.07.1940 r.). Spółdzielnia reaktywuje swoją działalność po wojnie już od kwietnia 1945 r. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się 13.05.1945 r.), w okresie tym otwarto oddział w Radliczycach.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Radliczycach powstała w 1946 r., w wyniku zaleceń administracyjnych, w 1947 r. podjęto działania w celu połączenia obu spółdzielni, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Spółdzielni Spożywców „Bratnia Pomoc” w dniu 15.11.1947 r. po burzliwej dyskusji odrzuciło projekt uchwały połączeniowej. Dopiero 24.12.1948 r. na mocy uchwał Walnych Zgromadzeń obu spółdzielń doszło do ich połączenia, spółdzielnią przejmującą została Gminna Spółdzielnia „SCh” w Radliczycach. Prowadziła ona działalność detaliczną, skup zboża, żywca, owoców, pulpiarnie malin, mieszalnię pasz, sprzedaż opału, nawozów, materiałów budowlanych, Kluby Rolnika. W latach 60-tych XX wieku wykonano wiele inwestycji, między innymi wybudowano budynek administracyjny, nowe placówki handlowe, nowe magazyny.

W 1.07.1974 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju doszło do połączenia Gminnych Spółdzielni działających na obszarze gminy Szczytniki, tj. GS Radliczyce, GS Iwanowice, GS Staw. Spółdzielnią przejmująca była GS Radliczyce, zmieniono nazwę na Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Szczytniki, siedzibą Zarządu zostały Radliczyce, a teren działalności dostosowany został do obszaru gminy Szczytniki.

Połączenie Spółdzielni przyczyniło się do jej szybkiego rozwoju. Zatrudnienie wzrosło do ponad 200 osób. Działalność prowadzono w 25 placówkach handlowych, 4 bazach magazynowych, mieszalni pasz, 2 punktach skupu żywca, 3 placówkach gastronomicznych, młynie, masarni i 2 klubach rolnika. W latach 1975 – 1990 Spółdzielnia prowadziła szeroką działalność inwestycyjną budując nowe sklepy, magazyny, restaurację oraz prowadząc modernizację już istniejących placówek.

Nowy etap w działalności rozpoczyna się po 1990 roku, gdzie Spółdzielnia zostaje zmuszona ograniczyć zatrudnienie, zlikwidować nierentowne placówki poprzez ich wydzierżawienie. Nie obyło się bez sprzedaży części majątku trwałego.

Podjęte działania okazały się jednak skuteczne, spłacony został kredyt, zaczęto bieżąco regulować należności, a nawet lokować w bankach wolne środki finansowe. Wielkość zatrudnienia ukształtowała się na poziomie 50 osób. Aktualnie prowadzimy 7 sklepów spożywczo-przemysłowych, 1 sklep przemysłowy. Placówki te w ostatnich latach zostały gruntownie zmodernizowane, przez co dostosowano je do wymogów klienta, poprawiono warunki sanitarno – higieniczne i warunki pracy personelu.

Spółdzielnia prowadzi sprzedaż nawozów, opału, materiałów budowlanych, pasz w 2 bazach magazynowych, w których również przeprowadzono roboty remontowe.

Zakres robót modernizacyjno-remontowych był duży, świadczy o tym fakt, że na te cele w latach 2000-2008 wydano 1.770 tys. zł. Pozwoliło to umocnić pozycję Spółdzielni jako sprzedawcy artykułów spożywczych i masowych na terenie gminy. Sprzedaż brutto za 2008 rok przekroczyła 14 mln zł. Spółdzielnia osiąga corocznie zyski.

Prezesem Zarządu od 1990 roku jest Jan Wawrzyniak, który w Spółdzielni pracuje od 1967 r., członkami Zarządu Irena Ludwiczak – Główny Księgowy od 1984 r. oraz Stanisław Włodarek, który w Spółdzielni pracował nieprzerwanie od 1950 r. Jedenastoosobowej Radzie Nadzorczej od 1998 roku przewodniczy Stanisław Matuszak. Spółdzielnia zrzesza obecnie 148 członków.

Dane adresowe

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z/s w Radliczycach

Radliczyce 62, 62-865 Szczytniki

tel: 62 762 71 61, fax: 62 762 50 27

Konta firmowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej:

Ogólne: 58 8404 0006 2005 0031 3924 0001

ZFŚS: 31 8404 0006 2005 0031 3924 0002